Naslov

Na osnovu Zakona o igrama na sreću („Sl. glasnik RS“, br. 18/2020), Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini igara na sreću („Službeni glasnik RS“, broj 152/2020), kao i Pravilnika o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama i u načinu izveštavanja o rezultatima nagradne igre u robi i uslugama („Službeni glasnik RS“ 152/2020) i Odluke privrednog društva „Knjaz Miloš“ a.d. Aranđelovac o priređivanju nagradne igre broj 07-03/23-11 od 23.02.2023. godine, društvo „Knjaz Miloš“ a.d. Aranđelovac dana 24.02.2023. godine donosi sledeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA „Pepsi nagradna igra“

1. Naziv, sedište i PIB Priređivača

Priređivač nagradne igre je „Knjaz Miloš“ a.d. Aranđelovac, ul. Krćevački put 26, matični broj: 07347383, PIB: 100994867 (u daljem tekstu „Priređivač“ ili „Knjaz Miloš“).

Nagradna igra se organizuje na osnovu Odluke direktora o organizaciji nagradne igre u robi i uslugama broj 07-03/23-11 od 23.02.2023. godine.

2. Naziv organa Priređivača koji je doneo odluku o priređivanju nagradne igre, datum i broj odluke

Direktori Priređivača doneli su dana 23.02.2023. godine odluku broj 07-03/23-11 o priređivanju nagradne igre “Pepsi nagradna igra”.

3. Naziv, mesto i vreme trajanja nagradne igre

Nagradna igra se organizuje pod nazivom “Pepsi nagradna igra” (u daljem tekstu: „Nagradna igra“).

Nagradna igra se organizuje u prodajnim mestima Merkator - S sistema (Merkator - S d.o.o. Novi Sad), i to u svim maloprodajnim prodavnicama Merkator, Roda i Idea (u daljem tekstu: „ Merkator prodavnica“) na celoj teritoriji Republike Srbije (neuključujući sastavni deo Republike Srbije - teritoriju Kosovo i Metohiju).

Nagradna igra se organizuje u periodu od 27.03.2023. do 08.05.2023. godine, pri čemu učesnici imaju pravo da šalju SMS poruke od 27.03.2023. godine u 00:01 časova do 07.05.2023. godine u 23:59 časova, a 08.05.2023. godine će se održati izvlačenje određenih nagrada, u skladu sa odredbama ovih Pravila.

Nagradna igra se priređuje u svrhe unapređenja prodaje i promocije proizvoda brenda Pepsi. U nagradnoj igri učestvuju sledeći proizvodi:

U daljem tekstu "Proizvodi".

4. Pravo učestvovanja u Nagradnoj igri

Pravo učestvovanja u Nagradnoj igri imaju sva fizička lica koja su državljani Republike Srbije, imaju najmanje 18 godina starosti i imaju prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije.

Pravo učestvovanja u nagradnoj igri nemaju lica zaposlena ili na drugi način radno angažovana kod Priređivača, u zavisnom privrednom društvu Priređivača „Knjaz Miloš - Natura“ d.o.o. Beograd, u agenciji „OneClick Solutions“ d.o.o. Beograd, kao i članovi njihovih najužih porodica (supružnici, deca), kao i roditelji i rođena braća i sestre ukoliko žive u zajedničkom domaćinstvu.

5. Opis nagradne igre i način učestvovanja

Uslov za učešće u Nagradnoj igri stiče svaki potrošač koji kupi bilo koja dva Proizvoda iz asortimana Pepsi brenda, a koji su navedeni u članu 3. Pravila, u bilo kojoj Merkator prodavnici na teritoriji Republike Srbiječija je kupovina iskazana na fiskalnom računu na kome je iskazan PFR broj, u periodu od 27.03.2023. u 00:01 časova do 07.05.2023. godine u 23:59 časova , i pošalje u navedenom periodu prijavu putem SMS poruke na broj 3322 .

(Na primer, potrošač šalje PFR broj (latinica) C2L9CYVX-C2L9CYVX-4104, šalje SMS na broj 3322 sa sadržinom C2L9CYVX-C2L9CYVX-4104).

Učešćem u nagradnoj igri svi učesnici prihvataju ova Pravila.

Troškove slanja SMS-a snosi pošiljalac, odnosno učesnik u nagradnoj igri, a cena SMS poruke se naplaćuje po redovnim cenama za korisnike mobilnih mreža i to 3,6 RSD sa PDV-om za mobilnu mrežu MTS, 3,99 RSD sa PDV-om za mobilnu mrežu Yettel i 3,48 RSD sa PDV-om za mobilnu mrežu A1, za čije tarife i njihove izmene za standardni SMS Priređivač ne odgovara.

Jedno lice može učestvovati u nagradnoj igri neograničenim brojem SMS poruka, ali sa različitim PFR brojem. Jedno lice može biti dobitnik samo jedne nedeljne i jedne glavne nagrade. Dobitnik nedeljne nagrade učestvuje i u izvlačenju za glavnu nagradu. Svaki PFR broj može biti iskorišćen samo jednom.

Priređivač zadržava pravo da proveri validnost pristiglih PFR brojeva verifikacijom fiskalnog računa na internet stranici Poreske uprave Republike Srbije i da učesnike/dobitnike čiji su fiskalni računi nevalidni diskvalifikuje.

Učesnik je dužan da čuva fiskalni račun kao dokaz kupovine i provere PFR broja prilikom uručivanja nagrade do kraja nagradne igre, a najkasnije do 08.06.2023. godine.

6. Iznos nagradnog fonda, vrsta, broj i vrednost dobitaka

Ukupna vrednost fonda nagrada u robama i uslugama iznosi 3.466.364,88 dinara.

Ukupan broj nagrada je: 22, od čega 10 glavnih nagrada i 12 nedeljnih nagrada. Priređivač se obavezuje da neće dodeljivati više nagrada ili drugu vrstu nagrada.

Nagrade i ukupan nagradni fond sa vrednošću nagrade je izražen u Tabeli 1.

Nagrad a

Vrsta /vreme izvlačenja

Količina /kom - ukupan fond

Jedinična vrednost RSD

Ukupna vrednost nagradnog fonda RSD

Krstarenje brodom MSC World Europa*

Glavna nagrada

10

254.133,31

2.541.333,14

Mobilni telefon Iphone 14

Nedeljna nagrada

6

126.480,00

758.880,00

Pepsi mini frižider

Nedeljna nagrada

6

27.691,95**

166.151,74**

* Krstarenje brodom MSC World Europa u organizaciji turističke agencije KonTiki Travel & Services doo u periodu od 23.10.2023.g. do 29.10.2023.g, 7 dana i 6 noćenja. Program putovanja: let sa aerodroma Nikola Tesla u Beogradu do aerodroma u Napulja; dobitnici se u Napulju ukrcavaju na brod MSC World Europa; Smeštaj je u unutrašnjim kabinama, standardne dvokrevetne sobe, sa punim pansionom; Iskrcavanje sa broda u Đenovi i transfer do aerodroma Bergamo u Milanu, sa kojeg je organizovan let do aerodroma Nikola Tesla u Beogradu.

**Prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan 24.02 2023.godine.

Dobijene nagrade dobitnici kod Priređivača ne mogu zameniti za novčanu protivvrednost niti za bilo koju drugu nagradu, niti se mogu prenositi na treća lica pre uručenja nagrada.

7. Izvlačenje dobitnika nagrada

Dobitnici nedeljne nagrade nagrada (Mobilni telefon Iphone 14 i Pepsi mini frižider) se određuju automatski, putem softvera, korišćenjem algoritma za nasumičan izbor, iz baza svih pravilno poslatih/prispelih i validnih PFR brojeva, koji su prispeli u u toku one nedelje (sedmice) za koju se izvlače nedeljne nagrade.

Izvlačenje nedeljnih nagrada će se održavati prema sledećem rasporedu:

- 03.04.2023.godine u 12:00 časova za sve prijave pristigle od 27.03.2023.g. u 00:01 časova do 02.04.2023.g. u 23:59 časova;

- 10.04.2023.godine u 12:00 časova za sve prijave pristigle od 03.04.2023. u 00.01 časova do 09.04.2023. u 23.59 časova;

- 17.04.2023. godine u 12:00 časova za sve prijave pristigle od 10.04.2023. u 00.01 časova do 16.04. u 23.59 časova;

- 24.04.2023. godine u 12:00 časova za sve prijave pristigle od 17.04.2023. u 00.01 časova do 23.04.2023. u 23.59 časova;

- 01.05.2023. godine u 12:00 časova za sve prijave pristigle od 24.04.2023. u 00.01 časova do 30.04.2023. u 23.59 časova;

- 08.05.2023. godine u 12:00 časova za sve prijave pristigle od 01.05.2023. u 00.01 časova do 07.05.2023. u 23.59 časova.

Nagrade će biti izvlačene po navedenom redosledu: najpre će biti izvučeni dobitnici nagrade Mobilni telefon Iphone 14, a zatim dobitnici nagrade Pepsi mini frižider.

Jedno lice može biti dobitnik najviše jedne nedeljne i jedne glavne nagrade za vreme celog trajanja nagradne igre. Ukoliko je lice već izvučeno kao dobitnik nedeljne ili glavne nagrade, Priređivač će nagradu dodeliti rezervnom dobitniku.

Dobitnici glavnih nagrada („Krstarenje brodom MSC World Europa“) se određuju automatski, putem softvera, korišćenjem algoritma za nasumičan izbor iz baza svih pravilno poslatih/prispelih i validnih PFR brojeva, koji su prispeli u periodu od 27.03.2023.g. u 00:01 časova do 07.05.2023. g.. u 23:59 časova.

Izvlačenje glavnih nagrada održaće se u ponedeljak 08.05.2023. g. u 12:30 časova. U izvlačenju glavnih nagrada učestvuju sve prijave pristigle u periodu 27.03.2023.g. u 00:01 časova do 07.05.2023. g.. u 23:59 časova.

Dobitnici nedeljnih i glavnih nagrada će o osvojenim nagradama biti obavešteni putem SMS poruke u kojoj će biti pozvani da na imejl adresu info@pepsinagradnaigra.rs dostave tražene lične podatke i to svoje ime, prezime, adresu na kojoj će biti izvršeno uručenje nagrade, broj telefona i fotografiju celog fiskalnog računa na kojem se nalaze jasno vidljivi PFR broj koji je poslat prilikom prijave u SMS poruci i QR kod. Dobitnike nagrada čija je vrednost iznad neoporezivog iznosa Priređivač će kontaktirati da dostave i JMBG radi podnošenja poreske prijave za porez na dohodak građana. Rok za dostavu ovih podataka je 24 časova od slanja SMS poruke od strane Priređivača, nakon čega će se smatrati da je dobitnik odustao od nagrade, te će nagrada biti dodeljena rezervnom dobitniku. Ukoliko fotografija sa dodatkom fiskalnog računa ne sadrži isti broj koji je dobitnik poslao SMS porukom, dobitnik gubi pravo na nagradu i ista će se dodeliti rezervnom dobitniku.

Spisak dobitnika nedeljnih i glavnih nagrada će biti objavljen na sajtu pepsinagradnaigra.rs. Priređivač će objaviti PFR broj sa fiskalnog računa koji je izvučen kao dobitni, kao i brojeve telefona sa kojeg je stigla prijava za učešće bez poslednja 3 broja, bez objavljivanja ostalih ličnih podataka dobitnika. Priređivač će izvući po deset rezervnih dobitnika za svaku od nagrada po pojedinačnom izvlačenju.

Prvi rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prvo izvučenog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik bude diskvalifikovan kao dobitnik, iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

Drugi rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prvo izvučenog rezervnog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik i prvo izvučeni rezervni dobitnik budu diskvalifikovani kao dobitnici, iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

Treći rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon drugo izvučenog rezervnog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik, prvo izvučeni rezervni dobitnik i drugo izvučeni rezervni dobitnik budu diskvalifikovani kao dobitnici, iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima i tako redom do desetog rezervnog dobitnika.

Prvi rezervni dobitnik će biti pozvan da na imejl adresu info@pepsinagradnaigra.rs dostavi tražene lične podatke dostave tražene lične podatke i to svoje ime, prezime, adresu na kojoj će biti izvršeno uručenje nagrade, broj telefona i fotografiju celog fiskalnog računa na kojem se nalaze jasno vidljivi PFR broj koji je poslat prilikom i QR kod. Rok za dostavu ovih podataka je 24 časa od slanja SMS poruke od strane Priređivača. Ako prvi rezervni dobitnik propusti da dostavi navedene podatke i sliku u definisanom roku, biće pozvan drugi rezervni dobitnik da učini isto, i tako redom.

8. Obaveštavanje dobitnika, rok i način preuzimanja nagrada

Sve nedeljne nagrade dobitnici će dobijati na kućnu adresu, putem kurirske službe u roku od 30 dana od završetka Nagradne igre. Dobitnike glavne nagrade će kontaktirati turistička agencija KonTiki Travel & Services doo radi daljeg prikupljanja podataka i organizacije putovanja.

Svaki dobitnik će biti obavešten SMS porukom kada nedeljna nagrada bude poslata na adresu dobitnika. Ukoliko dobitnik iz bilo kog razloga ne bude bio u mogućnosti da preuzme nagradu u roku od 7 dana, nagrada će biti dodeljena rezervnom dobitniku.

Pravo na uručenje nedeljne nagrade će imati lice navedeno u podacima dostavljenim na e-mail adresu nakon osvajanja nagrade odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem i nijedno drugo lice. Uručenje nagrada biće lično.

Glavne nagrade mogu iskoristiti isključivo dobitnici čije je ime i prezime izvučeno.

Učesnik koji nije ostavio verodostojne podatke o sebi pri slanju podataka na mail info@pepsinagradnaigra.rs neće biti u mogućnosti da dobije nagradu. Priređivač neće snositi nikakvu odgovornost zbog eventualnih nedostataka/grešaka u podacima koje je dao učesnik (npr. greška u pisanju imena, prezimena, broja telefona itd.).

Pri preuzimanju nagrade će biti izvršeno utvrđivanje identiteta dobitnika, koji je dužan da podnese na uvid lični dokument iz kojeg će se nesporno utvrditi njegov identitet.

Pri preuzimanju nedeljnih nagrada, dobitnici potpisuju zapisnik o preuzimanju pošiljke, čime prestaju sve dalje obaveze Priređivača prema dobitnicima, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

9. Kontrola nad postupkom izvlačenja dobitnika nagradne igre

Priređivač će formirati tročlanu komisiju koja će biti odgovorna za regularno sprovođenje nagradne igre.

Članovi komisije Priređivača odgovorni za regularno sprovođenje nagradne igre su:

1. Stefan Kočanović, predsednik Komisije

2. Mila Blagojević, član komisije

3. Sanja Garčević, član komisije.

O ishodu utvrđivanja dobitnika vodiće se zapisnik koji mora sadržavati: mesto i vreme utvrđivanja dobitnika, datum odobrenja Nagradne igre, datum i naziv dnevnog lista u kome su objavljena Pravila nagradne igre, ime i prezime lica koje je vodilo postupak utvrđivanja dobitnika, imena i prezimena predsednika i članova komisije, način utvrđivanja dobitnika, ime, prezime kao i naziv i vrednost nagrade svakog dobitnika ponaosob.

Zapisnik potpisuju svojeručno svi članovi komisije. Nadzor nad sprovođenjem postupka utvrđivanja dobitnika nagradne igre sprovodiće tročlana komisija.

Posle nagradnog izvlačenja, Nagradna igra će se smatrati okončanom.

10. Prekid nagradne igre

Nagradna igra može biti prekinuta jedino u slučaju da nastupe okolnosti prouzrokovane višom silom, za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći. U tom slučaju Priređivač će obavestiti učesnike o prekidu Nagradne igra, razlozima za prekid i datumu prekida na internet sajtu i putem dnevnih novina u kojima su objavljena Pravila nagradne igre. Priređivač ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati usled prekida Nagradne igra u smislu ovog člana.

11. Saglasnost i zaštita podataka o ličnosti

Priređivač kao Rukovalac u skladu sa članom 21. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) upoznaje sva lica koja učestvuju u Nagradnoj igri na koji način će Priređivač obrađivati njihove podatke o ličnosti:

- da će se njihovi podaci o ličnosti (ime, prezime, adresa, broj telefona) dostavljeni Priređivaču u skladu sa članom 5 ovih Pravila koristiti samo u svrhu organizovanja i sprovođenja Nagradne igre;

- da se podaci o ličnosti dobitnika dostavljaju Upravi za igre na sreću u formi izveštaja o utvrđivanju rezultata nagradne igre;

- da će podaci dobitnika biti dostupni agenciji „OneClick Solutions“ d.o.o. Beograd, matični broj: 20811161 koja nastupa kao Obrađivač podataka;

- da će podaci dobitnika glavne nagrade i to ime, prezime i broj telefona biti dostavljeni turističkoj agenciji KonTiki Travel & Services doo radi organizacije putovanja;

- da će se podaci o ličnosti dobitnika čuvati 5 godina u skladu sa članom 110 Zakona o igrama na sreću

- da svako lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju može u skladu sa članovima 29-37 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) ostvariti svoja prava u pogledu zaštite svojih ličnih podataka slanjem poruke na email: info@pepsinagradnaigra.rs

Pored navedenog, Priređivač može samo uz posebnu saglasnost lica koristiti podatke o ličnosti:

- sliku i video materijal i objaviti ih u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade u svrhu daljih marketinških aktivnosti proizvoda koji učestvuju u ovoj nagradnoj igri.

Smatra se da je Učesnik slanjem SMS-a pročitao Pravila i da je sa njima saglasan te da je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti obavešten o prikupljanju i obradi svojih ličnih podataka.

Učesnici i dobitnici u ovoj Nagradnoj igri saglasni su da je sav gore pomenuti materijal vlasništvo Priređivača, te se obavezuju da će se uzdržati od bilo kakvih postupaka prema Priređivaču po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala.

Učestvovanjem u Nagradnoj igri, odnosno prihvatanjem ovih Pravila, podrazumeva se da je učesnik dao sledeću izjavu u smislu propisa o Zaštiti podataka o ličnosti:

“Saglasan /saglasna sam i ovlašćujem Priređivača Nagradne igra da moje podatke, koje sam dostavio/dostavila radi učešća u Nagradnoj igri, kao i moje podatke koji se u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti smatraju ličnim podacima, može koristiti samo u svrhu i za potrebe sprovođenja Nagradne igre u skladu sa Pravilima nagradne igre i zakonskim propisima, a da ih u druge svrhe ne može koristiti bez moje dodatne pisane saglasnosti. “

U svakom trenutku, učesnik može da opozove svoj pristanak na obradu podataka o ličnosti slanjem opoziva na imejl nagradnaigra@knjaz.co.rs čime se istovremeno odjavljuje od učešća u nagradnoj igri.

12. Odgovornost Priređivača

Priređivač snosi sve troškove nabavke i čuvanja nagrada do izvlačenja nagrada i predaje istih dobitniku. Priređivač garantuje da će se prilikom organizovanja nagradne igre, u svemu pridržavati navedenih Pravila i zakonskih propisa.

Priređivač zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike koji ne poštuju Pravila odnosno čiji se PFR broj ili QR kod sa fiskalnog računa pokaže kao nevalidan prilikom provere.

Priređivač garantuje da će dobitnicima dodeliti nagrade pod uslovima opisanim u ovim Pravilima.

Učesnici koji učestvuju u nagradnoj igri nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

Svi zahtevi za dodelu nagrada koje priređivač bude primio nakon isteka roka trajanja nagradne igre ili rokova za ostvarivanje pojedinih prava predviđenih ovim Pravilima neće se razmatrati, niti će na osnovu tih zahteva učesnik ostvarivati bilo kakva prava prema Priređivaču.

Sve zahteve u vezi sa upotrebnom vrednošću i kvalitetom nagrada, dobitnici će uputiti direktno dobavljaču nagrada.

Priređivač neće biti obavezan za materijalnu ili nematerijalnu štetu pretrpljenu (uključujući stvarnu štetu i gubitak profita), koja je nastala kao rezultat učešća u nagradnoj igri i osvajanju nagrada, osim odgovornosti koja se ne može zakonski izuzimati.

13. Način rešavanja mogućih sporova između Priređivača i učesnika/dobitnika

Učešćem u Nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila.

Za sve nesporazume, detaljnije informacije u vezi nagradne igre, kao i za rešavanje mogućeg spora učesnici mogu da se informišu putem info@pepsinagradnaigra.rs i putem kol centra na broj 011 20 73 060 radnim danima u periodu od 09:00 do 16:00 časova.

Ukoliko se mogući spor ne reši mirnim putem, u slučaju sudskog spora između Priređivača i učesnika nagradne igre nadležan će biti sud u Beogradu.

14. Način obaveštavanja učesnika u nagradnoj igri o pravilima nagradne igre

Pravila nagradne igre će u skladu sa Zakonom biti objavljena u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, kao i na internet stranici pepsinagradnaigra.rs, minimum 8 (osam) dana pre početka Nagradne igre. Pravila nagradne igre biće deponovana kod Priređivača.

15. Ostalo

Ova Pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti Ministra finansija Republike Srbije u skladu sa Zakonom o igrama na sreću.

Po dobijanju saglasnosti Ministra finansija, Priređivač će objaviti ova Pravila u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije i to 8 dana pre otpočinjanja nagradne igre.

Po okončanju nagradne igre, Priređivač će u roku u roku od 30 dana dostaviti Upravi za igre na sreću izveštaj o utvrđivanju rezultata nagradne igre.

U Aranđelovcu, dana 24.02.2023. godine

Priređivač

Knjaz Miloš a.d. Aranđelovac

_______________________

Miloš Stojisavljević

______________________

Marko Stanković